<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8890216771638782634\x26blogName\x3dENA\x27S+STORY\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://enamtazar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://enamtazar.blogspot.com/\x26vt\x3d337354241851192665', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Perasaan
Sunday, April 21, 2013 0 comments


Dunia bagaikan kosong buatku
Manusia seperti memulaukanku
Tumbuh tumbuhan bagai menghembuskan carbon dioksida untukku
Binatang liar seperti ingin memakanku

Matahari seperti menyorok dr ku
Sinaran gelap memancariku
Kadang kala mnyinari ku sehingga hilang byg2 ku
Sinarannya juga mampu mmbutakn ku

Hujan bagaikan asid buatku
Tidak prnh turun untukku
Bila turun akn mngupas kulitku
Kdg2 akan mnghiris daging2 ku

Manusia seperti mnghina aku
Tidak pernah memahamiku
Tidak pula pedulikan ku
Apakah kamu rsa aku mainan kamu ?

 Aainaa Ezzate

P/S : Aku tak tau apa aku merepek..jd diam.jap..kalau korang rsa ni sjak...aku pun tak tau la...sajak ke ni ? Hahahah xD merapu adlh..