<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8890216771638782634\x26blogName\x3dENA\x27S+STORY\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://enamtazar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://enamtazar.blogspot.com/\x26vt\x3d337354241851192665', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
........
Thursday, November 7, 2013 0 comments


Sabda Rasulullah saw : "Orang yang beriman melihat dosanya umpama gunung yang menghempap.Manakala ahli maksiat pula melihat dosa itu umpama lalat yang hinggap pada hidung."

"Pendosa. Siapa bukan pendosa dalam kehidupan dunia ini? Hanya Rasulullah SAW dan para nabi sahaja maksum daripada segala noda. Kita sebagai manusia biasa, dosa, hakikatnya adalah sebahagian daripada fitrah. Saya, kamu, dan manusia di sekeliling juga mempunyai dosa. Bezanya sama ada ia jelas ataupun tersembunyi sahaja. Masing-masing mempunyai aib, terzahir ataupun terhijab.

Persoalannya, bukanlah dosa yang jelas ataupun tidak jelas. Tetapi, adakah kita mahu membersihkan dosa-dosa kita ataupun tidak? 'Mahu' adalah jawapan yang membezakan kita daripada pendosa-pendosa lain."

"Sesungguhnya buah zaqqum menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Makanan ini panas seperti tembaga cair yang mendidih dalam perut dan mendidinya air yang meluap-luap panasnya. Lalau, dierintahkan kepada malaikat penjaga neraka, 'Seretlah orang-orang yang berdosa ke tengah-tengah neraka. Kemudian, curahkan di atas kepalanya azab seksa daripada air panas yang menggelegak. Rasalah azab seksa,sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat. Sesungguhnya, ini adalah azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya'." - Surah Ad-Dukhan, ayat 43 hingga 50.


Dosa adalah ujian. Mahu pulang ataupun terus dilalaikan.
Untuk kita para pendosa, terbuka ruang, seluas-luasnya ruangan. Kemudian, ingatlah kita kepada pesaan Tuhan dalam ayat berturutan :

"Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepada-Nya,sebelum kamu didatangi azab. Ini kerana, sesudah itu kamu tidak diberikan pertolongan." - Surah Az-Zumar, Ayat 54.


Hamba pendosa yang hina berlumpur dosa siang dan malam hanya melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah swt. Dosa-dosaku ibarat buih di lautan...butiran pasir di pantai..helaian daunan pohon ..Setinggi gunung ganang. Begitu banyaknya dosaku..dosaku..dosaku.. . Hanya mengharapkan RahmatMU, Ya Rabbi.